HAKUHODO
MAGNET INC.

IKUDAKE – QUALITY ORDER SHITATE –
AOYAMA TRADING CO., LTD.

 

CD+CP+C: YUYA SASAKI/ AE: YASUYUKI KUROHARA, YOKO YASUNAGA, SHINSAKU HIDA/ DP: TAKUYA NAMBA, KAORI YAMAKOSHI/ AD: ATSUSHI ISHIGURO(OUWN INC.)/ D: YUMI IDEI(OUWN INC.)/ TD+ME: MUNECHIKA FUJITA(OUWN INC.)/ C: KOJI NOZAWA(HAKUHODO INC.)/ I: YUTA OKAMURA / DIR:KINUKO IMAOKA/ CAS: RECO ORLANDO INC.