HAKUHODO
MAGNET INC.

ROPE PICNIC 21FW SEASONAL CAMPAIGN
JUN CO., LTD.

 

CP: RYO HOZOJI/ AE: NODOKA KAWAMURA, KENGO TERADA, NAOMASA KAWASHIMA/ DP: KAORI YAMAKOSHI/ CD+C: KOJI NOZAWA(HAKUHODO)/ AD: KENTARO HARANO(HAKUHODO)/ DESIGNER: SHOTARO TAKEUCHI(HAKUHODO)/ DIR: ERIKA KONNO(WHO ARE YOU)/ DP: KEISUKE IMAMURA(Voyager)/ PH: FUMIHITO KATAMURA/ PR: MANA HISAMATSU(AOI Pro.)/ NOZOMI TESHIBA(AOI Pro.) STY: AMI MICHIBATA: / H&M: IZUMI OMAGARI/ CAST: KYOKO YOSHINE