HAKUHODO
MAGNET INC.

APT. JINS & SUN
JINS INC.

CP: RYO HOZOJI/ AE: HARUKI KOGO/ SATOSHI ASANO/ TAKESHI HARA/ RYOHEI TAKAHASHI/
CD: NIGO®/ CD+C: NOBUHIRO ARAI(TBWA/HAKUHODO)/
AD: YUKI TOKUNO(TBWA/HAKUHODO)/ D: HIKARI ONO(TBWA/HAKUHODO)/
YUTARO KAJIKAWA(TBWA/HAKUHODO)/ Space Design: Jun Takeda(HYBE DESIGN)/
CPR: KENJI TAKEDA(FUTUREK)/ PM: YUTA TESHIMA(FUTUREK)/
WEB DESIGNER: TOSHIAKI HOSAKA(FUTUREK)/ WEB DESIGNER: AYANE HAIZUKA(FUTUREK)