HAKUHODO
MAGNET INC.

ROPE PICNIC 21SS SEASONAL CAMPAIGN
JUN CO., LTD.

CP: RYO HOZOJI/ AE: NODOKA KAWAMURA/ NAOMASA KAWASHIMA/ KENGO TERADA/ DP: KAORI YAMAKOSHI / CD+C: KOJI NOZAWA(HAKUHODO)/ CD+AD: KENTARO HARANO(HAKUHODO)/ D: SHOTARO TAKEUCHI(HAKUHODO)/ PR: KOJI TOGOE(HAKUHODO PRODUCTS)/ PH: MOTOKO FURUKAWA(HAKUHODO PRODUCTS)/ CPR: KENJI TAKEDA(FUTUREK)/ PM: SATOSHI YAMAZAKI(FUTUREK)/ WEB DESIGNER: AYANE HAIZUKA(FUTUREK)/ MODEL: MANA TAKASE