HAKUHODO
MAGNET INC.

JINS & SUN DEBUT PROMOTION
JINS INC.

CP: RYO HOZOJI/ AE: HARUKI KOGO/ SATOSHI ASANO/ TAKESHI HARA/ RYOHEI TAKAHASHI/
CD: NIGO®/ CD+C: NOBUHIRO ARAI(TBWA/HAKUHODO)/
AD: YUKI TOKUNO(TBWA/HAKUHODO)/ D: HIKARI ONO(TBWA/HAKUHODO)/
YUTARO KAJIKAWA(TBWA/HAKUHODO)/ DIR: GENKI ITO/ PH: KAZUKI NAGAYAMA(S-14)/
PR: KOJI TOGOE(HAKUHODO PRODUCTS)/
CPR: KENJI TAKEDA(FUTUREK)/ PM: YUTA TESHIMA(FUTUREK)/
WEB DESIGNER: TOSHIAKI HOSAKA(FUTUREK)/ WEB DESIGNER: AYANE HAIZUKA(FUTUREK)
MODEL: TOMOHISA YAMASHITA