HAKUHODO
MAGNET INC.

GODIVA CUP ICECREAM LAUNCH
GODIVA

AE: MASASHI HIROSE/ DP: SATOSHI SEKIUCHI/ CD+C: KOJI NOZAWA(HAKUHODO)/ CP: TOMOHIRO HIEDA(YUMENOHIEDA)/ AD: KENTARO HARANO(HAKUHODO)/ Dir: TAKAHIRO AOKI(qomunelab co., ltd.)Ph:YASUHIRO KAJIKA(hue)/ Pr: MASAHIKO TSUCHIYA(HAKUHODO PRODUCTS)/ SHUHEI OTA(HAKUHODO PRODUCTS)/ SEIYA FUJIMOTO(HAKUHODO PRODUCTS)/ RYO SHINOHARA(amana)/ YUSUKE MATOBA(amana)