HAKUHODO
MAGNET INC.

KATE SPADE NEW YORK 2020 HOLIDAY CAMPAIGN
TAPESTRY JAPAN, LLC

CD+CP: YUYA SASAKI/ AP+DP: TAKUYA NANBA/ AE: YUSAKU AKIYAMA, YOKO SHINTOMI/ Pr: YUSUKE TABATA/ DP: ARISA OSANAI/ AD: ATSUSHI ISHIGURO(OUWN)/ D: YUMI IDEI, FUMIKO ISHIKURA(OUWN)/ PH: CHITO/ Dir+ED: KAZUHIRO YAMAMOTO(EPOCH)/ Pr: MASATSUGU NOJIMA(EPOCH)/ PM: RYO KADOWAKI(KUROCO)/ PH: KAZUHISA MARUYAMA(dep Management)/ L: SHINYA ISHIZUKA(LUCKY LIGHTING)/ ART: YOSHIYUKI TAKAGI(BRANCO)/ ST: MIKI AIZAWA/ HM:AMAZING JIRO, RYU, AYAKO SHIMOTAKE/ OED: KAORU SUZUKI(STUDIO INTERFIELD) M: STEP/ RE: KANAKO SATO(VITA)/ TD:KAZUHIKO ITO(IRKA)/ PGR+ME: KOZO TAKAHASHI(IRKA)