HAKUHODO
MAGNET INC.

HOME ADVENTURE
Teva

CP:RYO HOZOJI/ STP:MARIKO IGUCHI/ AE:SATOSHI KOJIMA/ SATOSHI IKURA
DP:KAORI YAMAKOSHI/ AD:KOHEI MOTOMURA/ TD:KAZUHIKO ITO(IRKA)/ FE:KOZO TAKAHASHI(IRKA)