HAKUHODO
MAGNET INC.

GAME EXHIBITION JINS QUEST
JINS

 

 

CP+C:RYO HOZOJI/ AE:TAKESHI HARA/ HARUKI KOGO/ TD:KENTARO SAISHO(F.O.V)/ GAME DIRECTOR:SHOTA NAKAMURA(NEILO)/
PR:TAKESHI HIRAI(NEILO)/ GRAPHIC DESIGN:NAOZUMI YAMAGUCHI(NEILO)/ SOUND DESIGN:AYAKO MINAMI(NEILO)