HAKUHODO
MAGNET INC.

THE SUIT COMPANY_OFFICE CASUAL CAMPAIGN
AOYAMA TRADING CO., LTD.

CD+CP+C: YUYA SASAKI/ AP: YASUYUKI KUROHARA/ AE: HARUKI KOGO, TAKESHI HARA, SHINSAKU HIDA/ DP: KAORI YAMAKOSHI/ DIR+ED: SATOSHI WATANABE(DRAWING AND MANUAL)/Pr: GENKI YAMAOKA(TOHOKUSHINSHA)/ PM: MASAMINE HARADA(TOHOKUSHINSHA) Ad:TAICHI HISHIKAWA(DRAWING AND MANUAL)/ PH: HYOGO MITSUOKA, FUMIYA TAKAHASHI/ LI: YOSHITO HOKARI,HYOGA KONO/ ART: KENGO INOUE(BLAUGRANA)/ CAS: YUSUKE KUWABARA(SIGNO)/ ST: YOSHI MIYAMA(SIGNO)/ HM: TAKASHI HOSHI(SIGNO)/ CRD: KYOHEI KITAMURA(LONDON)/ MX: DAI SHINAGAWA/ M: SHUHEI KOMAKI(YUGE) AD: ATSUSHI ISHIGURO(OUWN INC.)/ D: YUMI IDEI, FUMIKO ISHIKURA(OUWN INC.)/ TD+ME: MUNECHIKA FUJITA(OUWN INC.)/ PR: YURIKA HOTTA(SEIZON SENRYAKU)/ IR: KEN KAGAMI