HAKUHODO
MAGNET INC.

WE ARE ORIGINAL
WOOLRICH JAPAN INC,

CP: RYO HOZOJI/ AE: YASUYUKI KUROHARA, SATOSHI ASANO, HARUKI KOGO, TAKESHI HARA/ DP: FUMIKA TSUCHIDA(PEAK)/ E: TAKUYA CHIBA (THOUSAND)/ AD: KOHEI MOTOMURA/ D: KENJI ISHIKI (G.K.BROS)/ Illustrator: apollo333