HAKUHODO
MAGNET INC.

SHIPS any DEBUT COMMUNICATION
SHIPS LTD.

CD+CP: YUYA SASAKI/ AE: YOSHINORI TAKAHASHI, TAKAMASA ABE/ TD+D+ME: TAKATOSHI SUWAKI(STAND FOUNDATION INC.)/ PGR: ZHAO YUSEN(STAND FOUNDATION INC.)/ AD+D: KANAKO TAKI (SODA DESIGN)/ Ed: KAORI MURAKAMI, TAKESHI KUDO, AYAKO IKEGAME(RCKT/ ROCKET COMPANY)/ PH: NAOYA MATSUMOTO, YUKA UESAWA/ St: ITSUMI TAKASHINA, REIKO OGINO/ HM: KEITA IIJIMA(MOD'S HAIR)/ M: NICO ANDO(FOSTER), SIMON (BE NATURAL)/ Dir: YURI ASADA(TOHOKUSHINSHA)/ PH: TAKAHIRO ISHIZUKA/ HM: YUTA TANIGUCHI/ PR: GENKI YAMAOKA(TOHOKUSHINSHA)/ PM: TAKUMA HORIUCHI(TOHOKUSHINSHA)/ M: NAOMI YAMAGUCHI, SEICHI NAGAI, KIDS/ CAS: AXELLE INC.